Terms of Use

תנאי שימוש  

שירות MUSIC MBOX   והאתר www.isrmusic.com (להלן: “האתר” ו/או “השירות“), הינו שירות בתשלום כמפורט להלן, המאפשר לגולש להאזין למוסיקה ללא הגבלה מתוך מאגר השירים המתעדכן מעת לעת, הפתוח לציבור הגולשים מעל גיל 18 והמחזיק אמצעי תשלום אלקטרוני.

האתר והשירות הינם בבעלות חברת אם בוקס בע”מ, ח.פ 513559864 שכתובתה: רחוב בן גוריון 2, רמת גן, ישראל (להלן: “החברה“).

השימוש בשירות באתר יעשה על ידי המשתמש (להלן: “המשתמש” ו/או “הגולש“) בכפוף  לתנאי השימוש של החברה (להלן: “תנאי השימוש“). החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

אנא קרא התנאים בעיון רב, שכן השימוש בשירות ובאתר מהווה קבלתך והסכמתך לכלל האמור בהם וכי הינך מצהיר כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, השירות, בעלי האתר, מנהלי החברה, דירקטורים בחברה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש. כמו כן תנאים אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה לרבות כל מי מטעמה.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן עליך להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירות.

 1. 1.       כללי

1.1    השירות ניתן ככל שברשות הגולש מכשיר טלפון חכם (“סמארטפון“) ו/או מחשב כף יד (“טאבלט“) מהסוגים המפורטים להלן: אייפד (כל הדגמים), אייפון (דגמים: 3, 4, 4S, 5 ), אנדרואיד (דגמים: samsung galaxy s, Samsung galaxy tab) (להלן: “המכשיר“).

1.2    השימוש בשירות מותנה בתמיכת המכשיר בו הינך משתמש. כמו כן, ייתכן ששימוש בשירות במכשירים שונים יתומחר/ייתמך באופן שונה. בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשיר הגולש ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריות הגולש. במקרה בו לא בוטל שירות, מכל סיבה שהיא, יבוצע חיוב בגינו גם במקרה בו בפועל לא נעשה שימוש, לרבות בשל אי תמיכתו של המכשיר בשירות. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את השירות אם אינו נתמך במכשירך.

1.3    החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר ו/או השירות, או חלקם. החליטה החברה לעשות כן, רשאית היא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח ההודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה חייבת להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת פעילות האתר ו/או השירות.

1.4    שים לב! מספר השירים, אשר באפשרות הגולש להוריד למכשירו תלוי בנפח זיכרון המכשיר ו/או כרטיס הזיכרון החיצוני של המכשיר, בהתאם לסוג המכשיר.

1.5    גם אם קבצי השירים לא ירדו למכשיר ו/או לכרטיס הזיכרון החיצוני (לפי העניין) עקב זיכרון מכשיר מלא, השירים יעמדו לרשות הגולש להאזנה באתר.

1.6    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירות והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה אתר החברה, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. לגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור לעיל.

1.7    החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לכלול באתר תכנים פרסומיים, תכנים מסחריים ואחרים, לרבות באנרים, מודעות, מודעות קופצות, פרסומות, קישורים וכיוצ”ב.

1.8    ניתן להשתמש בשירות ממחשב אישי אחד. לא יתאפשר שימוש ביישום ממספר מחשבים במקביל.

1.9    אם הגולש החליף את מכשיר למכשיר שאינו תומך בשירות, השירות לא יבוטל ויעמוד לרשותו באמצעות אתר השירות באינטרנט בלבד או אמצעים אחרים התומכים בטכנולוגיה בה פותח המוצר.

1.10לידיעת הגולש, השירות כפוף לזמינות ותקינות מערכות שונות, אשר חלקן אינן נמצאות בשליטת החברה. החברה רשאית לבטל את השירות, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא, בכל עת, ככל שמתן השירות, לרבות השימוש בשירות באמצעות היישום לא יתאפשר כתוצאה מחוסר זמינות או תקינות של מערכות אלו.

 1. 2.       הרשמה לשירות

2.1    השימוש בשירות מחייב רישום טרם השימוש. הרשמה לשירות תיעשה באמצעות אתר www.isrmusic.com.

2.2    הרשמה לשירות מבוצעת באמצעות מסירת שם מלא של הגולש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה בלבד, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי בתוקף (לרבות, מספר הכרטיס ותוקפו), מספר ת.ז של בעל כרטיס האשראי, בחירת שם משתמש וסיסמא והזנתם, וביצוע התשלום עבור השירות באמצעות כרטיס האשראי.

2.3    לאחר הרישום לשירות, ניתן להשתמש בשירות על ידי הכנסת כתובת אתר של השרות או לחילופין להוריד את השירות החברה מחנות ה -APPSTORE או ה – Market (בהתאם לסוג המכשיר) בהתאם לזמינותם ועדכונם על ידי החברה.

2.4    קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי אשר באמצעותה התחייב הגולש לשלם עבור השירות וקבלת אישור החברה לרישום, מהוות תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הגולש להצטרף לשירות.

2.5    הגולש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על הגולש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת הגולש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה.

2.6    ידוע לגולש, כי במהלך רישומו לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, הגולש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

2.7    הפרטים שימסור הגולש לצורך הצטרפות לשירות יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה. והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות הגולש. למרות האמור לעיל, מובהר, כי החברה אינה יכולה להתחייב, כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.

2.8    ידוע לגולש והוא מסכים ומאשר, כי חשבונית חיוב השירות תישלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת הדוא”ל המשמשת לכניסתו לאתר השירות.

2.9    לגולש ידוע והוא מאשר, כי ככל ולא תפורט כתובת ו/או כתובת נכונה ו/או כתובת קיימת בעת הרישום לשירות, תפורט בחשבונית החיוב כתובת החברה (מגדל ב.ס.ר 1 רחוב בן גוריון 2, רמת גן).

2.10 ידוע לגולש והוא מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מאתה חברה ו/או מטעם ספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר, למייל, לחשבונית וכיוצ”ב, והכול בכפוף לכל דין.

2.11 הגולש מתחייב, כי הפרטים שהוזנו על ידו בפרופיל שלו נכונים ומדויקים וכי, שאינו התחזה לבן אדם ו/או לכל גורם אחר מלבדו.

2.12 חל איסור מוחלט להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוצ”ב או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג’ מכל סוג.

2.13 מובהר, כי החברה רשאית, בין היתר, להסיר לאלתר פרטי פרופיל של גולש, כולם או חלקם, אם תסבור כי הפרטים שהזין נוגדים את תנאי השירות.

 1. 3.       ביטול השירות

3.1    ביטול השירות יתאפשר באמצעות משלוח מייל לכתובת:service@mbox.co.il כולל מסירת פרטי המשתמש ובהם שם פרטי ומשפחה, מספר ת.ז.

3.2    יובהר, כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של החברה על פי תנאי ההתקשרות עם הגולש ו/או על פי כל דין.

3.3    אם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטול השירות ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול.

3.4    שים לב! עם הפסקת המנוי, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה להאזין לשירים שהגולש בחר, הן באתר והן באמצעות המכשיר.

 1. 4.       פרטיות

4.1    החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות הגולש, ללא קבלת אישור הגולש וללא מתן הודעה מוקדמת לגולש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים מתכני האתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש וזאת, ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים ומבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויות הגולש.

4.2    כדי לשפר את רמת השירות ואיכותו, הגולש מסכים, כי החברה תבצע שימוש בפרטים ובנתונים שנמסרו על-ידו לצרכים סטטיסטיים ובאופן שלא יזהה אותו פרטנית. לתשומת לב הגולש, אם הגולש בחר לפרסם את אזור המוסיקה שלו, הוא מתיר לחברה לבצע שימוש בדפוסי השימוש שלו בשירות במסגרת “משתמשים מובילים” ו”משתמשים דומים”.

4.3    הגולש אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו לשירות ועל כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו ו/או באזור האישי שלו במסגרת השירות, בין אם נעשו בסמכות הגולש ובידיעתו ובין אם לאו. הגולש מתחייבת לדווח מיידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או באזור האישי שלו, כדי שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור. הגולש אחראי לכל פעולה ושימוש שיבוצעו בסיסמא שהוקצתה לו. הגולש מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים אישיים של כל גולש אחר, לרבות סיסמא, בלי הרשאה.

4.4    הגולש מאשר, כי בכל מקרה בו אישר, במהלך הרישום לשירות ו/או כניסה לאתר השירות, את האופציה של “זכור אותי“, יותקן באופן אוטומאטי cookie במחשבו האישי, התקף לתקופה של עד שנה, אשר ישמור במהלך התקופה האמורה באופן מוצפן את שם המשתמש והסיסמה של הגולש ויאפשר לגולש, ככל שלא נמחק עקב פעולה של הגולש ו/או תקלה ו/או מסיבה אחרת שהיא, בכל פעם שיתחבר לאתר השירות, להתחבר ולעשות שימוש בשירות, כל עוד הגולש מנוי לשירות, ללא צורך בפירוט שם משתמש וסיסמא.

4.5    החברה תהיה רשאית לפרסם וליידע לקוחות ו/או צדדים שלישיים בדבר היות הגולש מנוי לשירות, לרבות בדרך של פרסום מדריך מסווג של המנויים לשירות ו/או מועדון לקוחות השירות שתפעיל החברה מעת לעת, ככל שתפעיל.

 1. 5.       האזנה לשירים מהמכשיר

5.1    בהשמעה ראשונה של חלק מהשירים במכשיר יהיה עליך להמתין מספר שניות לפני שתתאפשר לך האזנה לשיר וזאת עד להשלמת תהליך הורדת השיר. מההשמעה השנייה ואילך של אותו שיר לא תידרש להמתין עד לתחילת השמעתו במכשיר. תופעה דומה תיתכן גם בהחלפת מכשיר, החלפת כרטיס זיכרון חיצוני או תיקונם. כל זאת בהתאם לתמיכת החברה  בהאזנה למוסיקה ב offline , זמינות אפליקציית השירות בחנות ה -APPSTORE או ה – Market (בהתאם לסוג המכשיר).

5.2    כאשר הגולש נמצא באזור ללא קליטה באפשרותו להמשיך להאזין למוסיקה השמורה בזיכרון המכשיר ו/או בכרטיס הזיכרון החיצוני (בהתאם לסוג המכשיר) ללא הגבלה. לא ניתן להאזין לשירים שהגולש טרם האזין להם באמצעות המכשיר או שאינם נמצאים בזיכרון המכשיר ו/או בכרטיס הזיכרון החיצוני (בהתאם לסוג המכשיר), עד אשר הגולש ימצא באזור עם קליטה.

5.3    ההאזנה לשירים באזור ללא קליטה מוגבלת לימים ספורים מהחיבור האחרון לשירות מאזור עם קליטה. לאחר מספר ימים בהם לא יתבצע חיבור לשירות (עקב העדר קליטה או סיבות אחרות), יינעלו השירים שבמכשיר ולא ניתן יהיה להאזין להם. מהרגע שהשירות יופעל באזור עם קליטה, וכל עוד הגולש מנוי לשירות, ניתן יהיה להאזין לשירים.

 1. 6.       תעריפי השירות

6.1    השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך של 4.99$ (כולל מיסים) ו/או כפי שיקבע ע”י החברה מעת לעת.

6.2    החיוב בגין השירות הוא יחסי לתקופה בחודש במהלכו הצטרף הגולש לשירות ו/או ביטל את השירות.

6.3    העברת נתונים בזמן השימוש בשירות, לרבות גישה ליישום והורדתו מחויבת בגין העברת נתונים. החיוב עבור העברת נתונים יתבצע על ידי המפעיל הסלולארי של הגולש בהתאם לתעריפים הקבועים בינו לבין המפעיל הסלולארי. החברה ממליצה לגולש להצטייד בחבילת גלישה מתאימה אצל המפעיל הסלולארי שלו.

6.4    האזנה לשירים שירדו למכשיר ו/או לכרטיס הזיכרון החיצוני (לפי סוג המכשיר) איננה מחויבת בגין העברת נתונים.

6.5    גלישה  ב – WIFI לכלל הגולשים: לא תחוייב בגין העברת נתונים אלא אם ספק שירות ה – WIFI קבע אחרת.

6.6    אם וככל שבמועד הצטרפות הגולש לשירות ניתנה לגולש הטבה ביחס לתשלום החודשי הקבוע לתקופה מוגבלת, ההטבה תהיה בהתאם לתנאיה. לאחר תום תקופת ההטבה, ימשיך ויסופק השירות לגולש והוא יחויב בתשלום דמי שימוש חודשיים בגין השירות כאמור לעיל, למעט במקרה בו ניתן לגולש “חודש התנסות” / “חודשיים התנסות” (או תקופה אחרת שסוכמה עימו), ללא תשלום קבוע, שבסיומם השירות יבוטל, אלא אם  יבקש הגולש לחדשו.

6.7    החברה רשאית לפנות, לפי שיקול דעתה, לגולשים שבהצטרפותם לשירות קיבלו הטבה לתקופה מסוימת במסגרתה לא חויבו בתשלום חודשי קבוע עבור השירות, בסמוך לפני סיום תקופת ההטבה ו/או בכל עת לאחר מכן, בהצעה למתן השירות על פי תעריפים שונים (“ההצעה“). במקרה של הסכמת גולשים אלה להצעה, יסופק השירות בהתאם לתעריפים שבהצעה. במקרה של אי הסכמה להצעה או בהעדר אישור של גולשים אלה להצעה, יופסק השירות במועד סיום תקופת השימוש בשירות ללא תשלום או במועד הנקוב בהצעה. מובהר כי, ההטבה תינתן פעם אחת בלבד. הרשמה חוזרת לשרות תחייב תשלום מלא ממועד ההרשמה בפועל.

 1. 7.       זכויות יוצרים

7.1    החברה שומרת על זכויות היוצרים והמבצעים בתכנים הכלולים בשירות ובאתר.

7.2    החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, ללא הודעה מראש ומבלי מתן פירוט כלשהו, תכנים ו/או שירים מהשירות עקב סיום הסכמי רישיון בין בעלי זכויות, ו/או נציגיהם לבין החברה ועד לחתימה על הסכמים מחודשים, ככל שתהיה, או עד חידוש הסדרי הזכויות ו/או הרישיון ו/או עד בכלל. במקרה כאמור, לא יוכל הגולש להאזין לתכנים/שירים הן באתר והן במכשיר. הודעה על הסרת שירים מ”המוסיקה שלי” תופיע עם הפעלת השירות והשירים המדוברים יוסרו מאזור “המוסיקה שלי” ומאזור הקטלוג בשירות.

7.3    התכנים הכלולים בשירות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של החברה ו/או בעלי זכויות ו/או מורשים מטעמם שהעניקו לחברה הרשאות מתאימות לשימוש בתכנים.

7.4    אסור להפיץ, לשנות, לערוך, להעתיק, להשכיר, לבצע בפומבי, באופן זמני או קבוע את התכנים או חלקם.

7.5    השימוש בשירות ובתכני השירות מוגבל לשימוש אישי ופרטי בלבד של המנוי לשירות ואינו ניתן להעברה.

7.6    כל שימוש מסחרי ו/או אחר בשירות ו/או בתכנים מהשירות ו/או שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות אסור.

7.7    סימני המסחר “mBox” ו- “MBOX MUSIC” הם קניינה הבלעדי של החברה.

7.8    כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר / קניינים של החברה ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירות, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן רכושם הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

7.9    למעט לשימושו הפרטי של הגולש, אין הגולש רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לגולש אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירות.

 1. 8.       נוהל הודעה והסרה

8.1    אם הגולש סבור, כי תכנים שפורסמו באתר החברה הם פוגעניים ו/או מפרים את זכויותיו ו/או זכויות צדדי ג’, לרבות זכויות קניין רוחני, עליו לפנות באופן מיידי לחברה באמצעות מייל:service@mbox.co.il  ולציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימו. החברה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עם הגולש קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

 1. 9.       הפרת הוראות תנאי השירות וסיום השירות

9.1    כל שימוש באתר ו/או בשירות ו/או בתכנים שבאתר, שאינו מותר במפורש לגולש על פי תנאים אלו, אסור. הגולש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירות, בתכני האתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

9.2    הגולש יהא אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לחברה, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי השירות, כולן או חלקן, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תנאי שירות אלו או על פי כל דין. הגולש ישפה את החברה בגין כל חיוב או תשלום שהחברה תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

9.3    החברה רשאית לסרב להעניק לגולש גישה לאתר ולשירות או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להסיר את פרטי הגולש מהפרופיל שלו ולהפסיק את הרשאת הגולש להשתמש בשירות או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולגולש לא תהיה טענה כנגדה.

9.4    החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לנתק את הגולש מהשירות ו/או להפסיק את מתן השירות, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת, במקרה בו הגולש לא פרע תשלום בגין השירות במועד שנקבע לתשלומו ו/או במקרה בו הגולש הפר תנאי מתנאי שירות אלו או במקרה בו הגולש חייב לחברה כספים, גם במסגרת התקשרויות אחרות עימה.

9.5    החברה רשאית לנתק את הגולש מהשירות ו/או להגבילו מקבלת השירות, על פי שיקול דעתה, בלא הודעה מוקדמת, אם הוכרז הגולש פושט רגל ו/או מונה לו נאמן בפשיטת רגל ו/או כונס נכסים/מפרק זמני או קבוע לפי העניין או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית משפט ולא הוסרה תוך 30 יום מהגשתה ולגולש שהוא תאגיד – עם הפסקת פעילותו השוטפת.

9.6    החברה תהיה רשאית לגבות דמי חיבור מחדש לשירות, או להתנות את החיבור בתנאים שיוסכמו בעת החיבור מחדש.

9.7    אין בניתוק ו/או בהפסקת השירות כאמור כדי לפטור את הגולש מכל תשלום ו/או חוב לחברה, לרבות אך לא רק, יתרת חוב ריבית פיגורים והוצאות גבייה.

9.8    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תשלום אשר לא יפרע עד המועד הקבוע בחשבון שהוצא לגולש בגין השירות (“החוב“) יישא הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ”א ,1961 – וזאת החל ממועד הפירעון הקבוע בחשבון, ועד למועד התשלום המלא בפועל. בנוסף, החברה תהיה רשאית לחייב את הגולש בעמלות והוצאות שנגרמו לחברה במסגרת החזר החיוב, לרבות על ידי חברת האשראי או הבנק.

9.9    בחלוף 14 ימים מהמועד הקבוע לתשלום, יחויב הגולש גם בהוצאות אכיפת תשלום (“גבייה“). למרות האמור, במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב שניתנה לחברה הרשאה לגבותו, החברה תהיה רשאית לחייב את הגולש בהוצאות גבייה מיידית.

9.10 החל מתחילת טיפול לגביית החוב, לרבות טיפול משפטי באמצעות עו”ד פנימי של החברה ו/או מטעמה, יתווספו לחיובי הגולש כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב, לרבות שכ”ט עו”ד בגין מכתבי התראה. החברה תהיה רשאית לשלוח לגולש מספר מכתבי התראה.

 1. 10.    הגבלת אחריות

10.1השירות המוצע באתר והאתר עצמו, ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והשירות המוצע בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכיך ולדרישותיך.

10.2 החברה אינה שולטת ו/או מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המפורסמים על ידי צד שלישי ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) לנוחיות המשתמשים מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

10.3 הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.

10.4החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

10.5כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המפורסמים באתר נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ואחריותו המלאה והבלעדית. במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים והחברה לא תהא צד להתקשרות. כמו כן, החברה אינה אחראית בשום דרך ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

10.6 היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

10.7 הגולש מצהיר בזאת, כי הוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא בגין העדר אפשרות שימוש ביישום ו/או העדר אפשרות שימוש החברה באתר  ו/או בשירות ו/או במכשיר לצורך השירות ו/או במסגרתו באופן מלא או חלקי. החברה וכל הבאים מטעמה אינם מתחייבים, כי השירות, לרבות פעילות השירות באמצעות מכשיר נייד יהיה רציף או חף מטעויות.

10.8 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת השירות לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט.

10.9 החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או כשלים ברשת האינטרנט, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב, שייגרמו לגולש עקב כך.

10.10                     החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירות.

10.11                     החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירות ו/או בכל הקשור בו באופן מלא או חלקי, לרבות מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולש, וכיו”ב.

10.12                     הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי של גולש אחר, או לסייע בפעולות כאמור.

10.13                     החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו”ב.

10.14                     לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.

10.15                     הגולש מסכים, כי אין לפרש את הניסוחים בתנאי השירות זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.

10.16                     השימוש בשירות הינו באחריות המשתמש הבלעדית. ידוע למשתמש, כי השירות נסמך על תוכנות מחשב שאינן בבעלות החברה. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים, כי השירות יהיה רציף או יקוים ללא תקלות, שגיאות או טעויות ולא יהיו לך כל טענות או תביעות כתוצאה מכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

10.17                     החברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן, אי נוחות, הוצאה ותוצאות ישירות או עקיפות אחרות שיגרמו לך או לרכושך או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השירות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט”ן ו/או במערכות השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השירות כפוף לזמינות ולתקינות רשת הרט”ן של החברה ומערכות השירות.
כל הזכויות בשירות ו/או בתוכנות ו/או במערכות בקשר עם השירות הינן בבעלות החברה ו/או מי מטעמה.

 1. 11.    שונות:

11.1החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאים אלו ו/או להעביר את הפעלת השירות באתר לצד שלישי, ולגולש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

11.2 בין החברה לגולש לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר כל קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות.

11.3 ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע”י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.

11.4 כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו לגולש, שמורה להחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.

11.5 הדין החל על השימוש באתר החברה ובשירות, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירות ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של השירות באחד מהאמצעים הבאים: באמצעות משלוח דואר אלקטרוני: service@mbox.co.il

עודכן בתאריך: 1.12013

Artists